Stabilisere sinnet og utvide følelsesregisteret

Våre sinn blir mest påvirket av våre relasjoner. Ved å gjøre enkle øvelser kan vi bli oppmerksomme på hvordan vi opplever disse relasjonene og utvikle et mer stabilt sinn. Som resultat blir vi i stand til å utvide vårt eget følelsesregister. 

Våre relasjoner kan deles inn på flere måter. For eksempel kan vi se på mennesker som å være bedre stilt, lavere stilt og likestilt med oss selv. Poenget er ikke at disse oppfattelsene er riktige eller feil eller å skape en indre verdidebatt. Poenget er at vi blir bevisste hvordan vi forholder oss til mennesker som vi kategoriserer på denne måten. Poenget er heller ikke at vi ikke skal kategorisere. Vi forstår verden gjennom vår evne til å kategorisere. Når vi blir bevisste våre egne følelser og tanker blir vi mer stabile, for da er vi også oppmerksomme på konsekvensene av hvordan vi handler på dem.

Øvelsen gjøres best i transe for å oppleve indre følelser og tanker mer direkte. Så hvis du kan, gå inn i transe før øvelsen.

Tenk deg at du ser opp på en person som er bedre stilt, virkelig eller forestilt. Observer og aksepter dine egne følelser. Hvordan påvirkes ditt indre følelsesliv og tanker når du ser for deg denne personen? Kan du kjenne på avmakt, beundring eller misunnelse? Alle følelser er riktige. Poenget er å bli dem bevisst.

Tenk deg så på samme måte at du ser ned på en person som er lavere stilt. På samme måte, hvordan oppleves det? Kan du for eksempel kjenne på overbærenhet, forakt eller empati? Andre tanker eller følelser?

Tenk deg så at du ser på en person som er likestilt med deg selv. Kan du for eksempel kjenne på konkurranse eller brorskap?

Ved å gjøre en slik øvelsen 5 minutter hver dag i en uke, vil du få mulighet til å forstå hvordan dette påvirker deg og det potensialet som ligger i deg.

Den neste øvelsen baserer seg på en annen kategorisering, at vi ofte deler mennesker inn i dem vi liker, dem vi ikke liker og dem vi ikke bryr oss om. Igjen, poenget er ikke å begynne å like alle. Vi vet at alle ikke liker oss, så vi behøver ikke å like alle. Å forsøke å få alle til å like en selv vil gå på bekostning av ens egen integritet.

Tenk deg at du har en person du ikke liker foran deg til høyre. Kjenn igjen på følelser og tanker knyttet til dette. Kan du for eksempel kjenne på sinne eller frykt?

Tenk deg at du har en person du ikke bryr deg om foran til venstre for deg. Kan du for eksempel kjenne på likegyldighet eller kulde?

Tenk deg at du har en person som du liker bak deg. Kan du for eksempel kjenne på tilknytning eller varme?

Hvis du gjør dette en kort stund hver dag i noen dager vil du se hvordan dette påvirker deg.

Du kan eksperimentere med andre kategorier hvis du ønsker. For eksempel de som har rett, de som har urett og de som ikke har betydning.

Det er viktig å forstå at målet med disse øvelsene ikke er å utvikle følelsesmessig flathet. Når vi blir bevisste vårt eget følelsesliv opplever vi en rikere tilværelse, ganske enkelt fordi vi opplever mer av livet. For vi kan tillate oss å oppleve en større del av del av vårt potensiale følelsesregister.